دیگر سایت های کلیکی ایرانی

دیگر سایت های کلیکی ایرانیعضویت : پرنس باکس

 


عضویت : فی باکس عضویت : بی تکرار
عضویت: باکس پارس
عضویت: طلا باکسعضویت : نت تبلیغعضویت : مگا باکس
عضویت 24 باکس        


مبلغ آگهیتعداد آگهیارزش کلیک نفرقیمت کرایه نفرحداقل برداشت
10 تومانبالای 152 تومان270 تومان5000 تومان
عضویت : باکس 20 (باکس دوم باکس24)مبلغ آگهیتعداد آگهیارزش کلیک نفرقیمت کرایه نفرحداقل برداشت
10 تومان12 آگهی2 تومان300 تومان5000 تومان

عضویت : مبین باکس ( باکس سوم باکس 24)مبلغ آگهیتعداد آگهیارزش کلیک نفرقیمت کرایه نفرحداقل برداشت
10 تومان12 آگهی2 تومان300 تومان5000 تومان

عضویت : آوا باکسمبلغ آگهیتعداد آگهیارزش کلیک نفرقیمت کرایه نفرحداقل برداشت
8 تومان8 آگهی3 تومان450 تومان3000 تومان

  عضویت : باکس مورچه مبلغ آگهیتعداد آگهیارزش کلیک نفرقیمت کرایه نفرحداقل برداشت
5 تومان10 آگهی3 تومان250 تومان5000 تومان


مبلغ آگهیتعداد آگهیارزش کلیک نفرقیمت کرایه نفرحداقل برداشت
5-10 تومان6 آگهی50 در صد250 تومان2500 تومان


باکس دوم گروه اسپادان افتتاح شد.عضویت : لوتی باکس


مبلغ آگهیتعداد آگهیارزش کلیک نفرقیمت کرایه نفرحداقل برداشت
11 تومان11 آگهی2 تومان330 تومان5000 تومان


مبلغ آگهیتعداد آگهیارزش کلیک نفرقیمت کرایه نفرحداقل برداشت
10 تومان11 آگهی2 تومان320 تومان5000 تومان


سایت های گروه گنعضویت : نیک باکسعضویت : مهر باکسعضویت :آنباکسعضویت: منیت باکس

عضویت: وطن باکس


مبلغ آگهیتعداد آگهیارزش کلیک نفرقیمت کرایه نفرحداقل برداشت
10 تومان10 آگهی4 تومان450 تومان2000 تومان

عضویت: آی تی باکس


مبلغ آگهیتعداد آگهیارزش کلیک نفرقیمت کرایه نفرحداقل برداشت
10 تومان6 آگهی0 تومان450 تومان2000توماناین سه سایت دارای مدیریت واحد بوده و قابلیت انتقال پول بین سایت ها را دارند.

عضویت : یک باکسعضویت : مریتاعضویت : فارس باکس