بهترین و درآمدزاترین سایت های کلیکی

یکشنبه 23 تیر‌ماه سال 1392

 سایت های کلیکی درآمدزا و مطمئن


سایت های جدید و با درآمد بالا اضافه شدند

(اطلاعات مربوط به سایت ها برای حالت استاندارد می باشد) 
عضویت : کویر باکس مبلغ آگهیتعداد آگهیارزش کلیک نفرقیمت کرایه نفرحداقل برداشت
10 تومان18 آگهی4 تومان850 تومان5000 تومان

عضویت : اترین باکس مبلغ آگهیتعداد آگهیارزش کلیک نفرقیمت کرایه نفرحداقل برداشت
15 تومان10 آگهی5 تومان745 تومان7000 تومان

جدیدترین با درآمدی بالا
عضویت: ثنا باکس


مبلغ آگهیتعداد آگهیارزش کلیک نفرقیمت کرایه نفرحداقل برداشت
16 تومان9 آگهی7 تومان850 تومان6000 تومان
سایتی جدید و قرمزی
عضویت: رد باکس 

         

مبلغ آگهیتعداد آگهیارزش کلیک نفرقیمت کرایه نفرحداقل برداشت
13 تومان10 آگهی4 تومان500 تومان3000 تومان
عضویت: پی کو باکس 


مبلغ آگهیتعداد آگهیارزش کلیک نفرقیمت کرایه نفرحداقل برداشت
15 تومان8 آگهی5 تومان599 تومان5000 تومان
 عضویت: رخ باکس 


مبلغ آگهیتعداد آگهیارزش کلیک نفرقیمت کرایه نفرحداقل برداشت
15 تومان10 آگهی3 تومان750 تومان5000 تومان
عضویت : فام باکس


مبلغ آگهیتعداد آگهیارزش کلیک نفرقیمت کرایه نفرحداقل برداشت
10 تومان12 آگهی4 تومان800 تومان2000 تومان

بازگشت مجدد ملی باکسمبلغ آگهیتعداد آگهیارزش کلیک نفرقیمت کرایه نفرحداقل برداشت
10 تومان10 آگهی4 تومان700 تومان5000 تومان

عضویت: پول باکس


مبلغ آگهیتعداد آگهیارزش کلیک نفرقیمت کرایه نفرحداقل برداشت
8 تومان12 آگهی3 تومان500 تومان2000 تومان
عضویت : بردیا باکس


مبلغ آگهیتعداد آگهیارزش کلیک نفرقیمت کرایه نفرحداقل برداشت
15 تومان6 آگهی7.5تومان250 تومان3000 تومان

عضویت : 1 باکسمبلغ آگهیتعداد آگهیارزش کلیک نفرقیمت کرایه نفرحداقل برداشت
10 تومان9 آگهی4 تومان260 تومان2000 تومان

عضویت 24 باکس        


مبلغ آگهیتعداد آگهیارزش کلیک نفرقیمت کرایه نفرحداقل برداشت
10 تومانبالای 152 تومان270 تومان5000 تومان